WHITE

WHITE

STONE

STONE

rectangle

rectangle

NECK2

NECK2

NECK3

NECK3

MULTIPLE

MULTIPLE

SET

SET

DOUBLE

DOUBLE

WHITE

WHITE